Alle som har anmeldt et straffbart forhold mottar en bekreftelse i posten. Av denne fremgår en treukersfrist til å oversende erstatningskrav samt dokumentasjon.

Etter lov om fri rettshjelp har alle, uavhengig av inntekt og formue, krav på gratis advokatbistand til å utarbeide og oversende et slikt erstatningskrav til politiet.

Treukersfristen behøver ikke alltid å tas så bokstavelig. Det bør være tilstrekkelig at erstatningskravet er oversendt i god tid før politiet skal ta ut tiltale, noe som ofte gjøres flere måneder etter anmeldelse. Det er imidlertid ikke mulig å vite uten å ha løpende dialog med politiet. Kontakt derfor en advokat slik at du får sakkyndig bistand til dette. I etterkant av at dommen faller kan en kreve erstatningen fra Kontoret for voldsoffererstatning i stedet for fra gjerningspersonen. En annen grunn til å benytte advokatbistand til dette arbeidet er at advokaten kjenner til reglene om oppreisning for krenkelser, en svært praktisk erstatningspost i alle saker som gjelder vold, trusler og seksualforbrytelser. I mange tilfelle vil advokaten og se at det er grunnlag for oppnevning av bistandsadvokat.