Bistandsadvokatordningen gir deg som har blitt utsatt for grov vold, voldtekt og andre sedelighetsforbrytelser rett på gratis advokat i forbindelse med straffesaken og i forbindelse med erstatning

Som overskriften sier vil du i kraft av Straffeprosessloven § 107a ha krav på bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for grov vold, voldtekt og andre sedelighetsforbrytelser. Bistandsadvokaten skal støtte fornærmede og dennes interesser i forbindelse med etterforsikningen, straffesaken og erstatningssak etter ugjerningene. Dette inkluderer også søknad om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det offentlige v/retten betaler bistandsadvokaten, slik at advokatbistanden er helt gratis for fornærmede.

bistandsadvokat: gratis advokat til voldsofre

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser «når stormen herjer».

 

Nærmere om hva slags ugjerninger som gir rett til bistandsadvokat

Noen ugjerninger gir ubetinget rett til bistandsadvokat. Du har krav på bistandsadvokat i saker som gjelder overtredelser av disse typene:

-Voldtekt
-Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold
-Seksuell omgang med barn
-Incest
-Familievold, konemishandling, tvangsekteskap og trafficking mm.

I tillegg har man krav på bistandsadvokat ved vold, dersom det er grunn til å tro at volden medfører betydelig psyisk eller fysisk skade. Uansett vil man da kunne ha krav på gratis advokat i form av fri rettshjelp i forbindelse med erstatningssak mot skadevolder eller søknad om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

For en mer utfyllende artikkel kan du sjekke ut Personskadeportalens artikkel om bistandsadvokat.

Det er også enkelt å bytte til en av våre erfarne bistandsadvokater ved å trykke på lenken.