Dersom du har blitt utsatt for vold, tvang, frihetsberøvelse og liknende kan du har krav på oppreisning og erstatning. En har i første omgang krav på dette fra gjerningsmannen, men ettersom han som regel ikke er søkegod og ofte ikke kjent for politiet, vil det offentlige ved Kontoret for voldsoffererstatning overta kravet. Her er det flere muligheter til å få gratis advokathjelp for å kreve erstatning for ugjerningene:

Fri rettshjelp dekker i mange tilfelle advokatutgiftene ved erstatningssak mot skadevolder, forsikringsselskap, søknad om voldsoffererstatning osv.

Ved alvorlig vold, voldtekt og andre sedelighetsforbrytelser kan man ha krav på bistandsadvokat slik at det offentlige dekker fri advokat.

Ved tvist mot skadevolder eller forsikringsselskap kan en få mesteparten av advokatsalæret dekket gjennom rettshjelpsdekningen i innboforsikringen.

Kontoret for voldsoffererstatning har i tillegg åpnet for at de som en del av erstatningen vil dekke søkers advokatutgifter.

Les mer om voldsoffererstatningsloven her:

Voldsoffererstatningsloven