Den som er utsatt for trafikkskade kan ha krav på fri rettshjelp eller «rimelig og nødvendige» advokatutgifter dekket av trafikkskadeforsikrer, slik at advokatbistanden blir gratis eller delvis gratis.

Hvert år skjer det et stort antall trafikkuhell i Norge. Mange av disse innebærer også personskade, og et stort antall av disse medfører økonomisk tap som skadelidte.

Det er tre ulike dekningsmuligheter for advokatbistand i saker om trafikkskade, som kan gi gratis eller delvis gratis advokathjelp i disse personskadeerstatningssakene.

Ansvarlig forsikringsselskap dekker advokatutgiftene

Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-1 at skadelidtes fulle tap som følge av ulykken skal dekkes av ansvarlig forsikringsselskap. Ettersom trafikkskader ofte medfører alvorlig personskade, er det og rimelige at skadelidte engasjerer advokat under forhandlingene med forsikringsselskapene. Derfor er det slik at rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes av ansvarlig forsikringsselskap.

Dette er den viktigste og mest praktiske måten å få gratis advokathjelp i saker om trafikkskade. I tilfelle der saken er mer ukurant, f.eks ved avslag fra forsikringsselskapet, er det likevel ytterligere muligheter som vil beskrives nedenfor.

Fri rettshjelp og fri sakførsel i trafikkskadesaker

Det fremgår av rettshjelpsloven av skadelidte vil ha krav på gratis advokatbistand i form av fri rettshjelp i saker om personskade, herunder trafikkskade.

Dette er en av områdene der rettshjelpen er behovsprøvet opp mot inntekt og formue. Det vil si at ordningen er ment for ressurssvake. Per 2022 er inntekts- og formuesgrensen på hhv. 320 000 og 100 000 for enslige. Inntektsgrensen for samboere er 490 000.

Fri rettshjelp i trafikkskadesaker gjelder både som rådgivning og i en evt. domstolsprosess mot forsikringsselskapet. Det sistnevnte omtales som fri sakførsel og dekkes av domstolen.

Dersom forsikringsselskapet dekker advokatutgiftene slik de normalt gjør, vil det ikke være nødvendig eller adekvat å benytte seg av ordningen med fri rettshjelp.

Rettshjelpsdekning ved tvist mot trafikkskadeforsikrer

I de tilfelle hvor man ikke er enig i trafikkskadeforsikrerens vurdering, vil det kunne være aktuelt med en domstolsprosess mot forsikringsselskapet. I så tilfelle vil det være aktuelt for advokaten å kontakte forsikringsselskapet der du har innboforsikring. Innboforsikringen har en rettshjelpsdekning som dekker slike tvister.

Det er alltid en egenandel, men mesteparten av advokatbistanden vil være gratis i disse tilfellene. Dersom en skadelidt og fyller vilkårene for fri rettshjelp, vil egenandelen dekkes gjennom rettshjelpsordningen. Fri rettshjelp har imidlertid og en egenandel med mindre skadelidte har under 100 000 i inntekt, men denne egenandelen er svært lav.

Ta kontakt ved å benytte skjemaet dersom du er utsatt for en trafikkskade og ønsker å få vurdert hvorvidt du har et krav samt hvorvidt advokatutgiftene dekkes på noen måte. Les mer her dersom du ønsker å komme med kontakt med en advokat som tilbyr gratis bistand i Oslo.