Den som blir utsatt for yrkesskade kan ha krav på gratis advokatbistand under forhandlingene med yrkesskadeforsikreren samt i en evt. tvist med forsikringsselskapet dersom man ikke kommet til enighet under oppgjøret.

I Norge forekommet det svært mange yrkesskader hvert år. Det er to vanlige dekningsmuligheter i disse sakene. Den første og mest adekvate er at det ansvarlige forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter, og den andre er at advokathjelpen blir gratis fordi det dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp / fri sakførsel.

Yrkesskadeforsikrer dekker advokat

Etter lov om skadeserstatning skal ansvarlig yrkesskadeforsikrer dekke skadelidtes rimelige og nødvendige advokatutgifter i disse sakene. Det er klienten som pådrar seg utgiftene, rent formelt. Men i praksis sender advokaten faktura rett til forsikringsselskapet.

Dersom forsikringsselskapet er uenig i at saken er en dekningsmessig yrkesskade, altså at de avslår kravet, kan det også være at de dekker advokatutgiftene slik at dette blir gratis for skadelidte. Det er noe ulike praksis i de ulike selskapene, og det kommer ofte an på hvor kompleks saken har vært. For det tilfelle at dette skjer kan reglene om fri rettshjelp komme til anvendelse.

Fri rettshjelp i yrkesskadesaker

Etter rettshjelpsloven kan enslige med inntekt under 320 000 og formue under kroner 100 000 få gratis advokatbistand til å forfølge krav om yrkesskadeerstatning. Det er en egenandel på 1 time salær etter fri rettshjelpssats. Rettshjelpen gjelder både under forhandlinger med selskapet og i en eventuell domstolsbehandling.

Rettshjelpsdekningen i innboforsikringen gjelder dessverre ikke ved saker om yrkesskade.

Ta gjerne kontakt ved å benytte skjemaet dersom du lurer på om du kan få gratis advokatbistand i sak om yrkesskade. Vi samarbeider med advokater som tilbyr gratis hjelp både i Oslo og resten av landet.

Har du fått avslag på yrkesskade, og ønsker å klage? Les mer om det her