Den som har blitt utsatt for visse straffbare handlinger har krav på å diskutere en eventuell anmeldelse til politiet med en advokat før de evt. anmelder.

Dette følger av lov om fri rettshjelp. Det gjelder dog ikke alle straffbare handlinger. Handlinger som omfattes er de samme straffebudene som gir ubetinget rett på bistandsadvokat. Altså de handlinger som er nevnt i straffeprosessloven § 107a første ledd bokstav a. Dette gjelder de fleste alvorlige seksualforbrytelser (som voldtekt), vold i nære relasjoner, trafficking, brudd på besøksforbud og kjønnslemlestelse.

Dette betyr at den som lurer på om hun burde anmelde en evt. seksualforbrytelse eller vold fra en ekspartner kan få informasjon og diskutere saken og prosessen med en advokat før hun evt. anmelder. Advokaten får betalt gjennom ordningen med fri rettshjelp. Dersom hun velger å anmelde så vil prosessen videre også være kostnadsfri gjennom ordningen med bistandsadvokat.

Les mer om anmeldelse av voldtekt på advokat-teigstad.no.