I saker som gjelder biler og båter kan du ha krav på delvis kostnadsfri advokathjelp gjennom båtforsikringen. Rettshjelpsdekningen dekker som regel opp til kroner 100 000. Du må selv betale en egenandel som er på rundt kroner 5000 pluss tyve prosent av de overskytende advokatkostnadene. 

Selv om båten er solgt «som den er» eller med liknende forbehold, kan man likevel ha et mangelansvar for båten etter kjøpsloven § 19. Etter denne bestemmelsen foreligger det en mangel ved båten dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger om salgsgjenstanden som har hatt innvirkning på kjøpet, eller dersom selgeren har forsømt å opplyse om vesentlige forhold som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det vil også utgjøre en mangel dersom båten er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers. Du kan lese mer om kjøpslovens regler ved båtkjøp på Advokat-teigstad.no.

Det er den som krever noe som har bevisbyrden for de omstendighetene som kravet bygger på. Dette følger av alminnelige bevisbyrderegler.

Spørsmålet blir da om båten er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen med rimelighet kunne forvente ved kjøp av den aktuelle båten.

Dersom forbrukerklageutvalget eller retten er enige i dette så kan man ha krav på prisavslag, heving og erstatning. Etter kjl. § 38 skal prisavslaget settes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstidspunktet. Utvalget finner at prisavslaget må fastsettes skjønnsmessig. Sett hen til blant annet mangelens art, båtens alder og kjøpesummen finner utvalget at prisavslaget passende settes til kr 60.000