I en dom fra Borgarting lagmannsrett, LB-2019-104171, ble kjøperne av en enebolig tilkjent prisavslag som følge av at loftsetasjen ikke kunne leies ut lovlig.

Kjøperne hadde kjøpt eneboligen i god tro om at opplysningene i salgsprospektet og takstrapporten var korrekte. Her stod det at loftsetasjen i boligen lovlig kunne leies ut. Dette var også fremhevet flere steder i salgsmaterialet, blant annet med bilder fra loftsetasjen med bad og kjøkken. Det ble også fremhevet i overskriften i annonsen på Finn.no at boligen hadde en «hybel».

Et sted i salgsprospektet stod det at boligen var registrert som en singel enebolig uten godkjent leilighet eller hybel. Kjøperne tok opp dette med megleren på den private visningen. Megleren hadde her, etter lagmannsrettens oppfatning, ikke gitt et korrekt svar om situasjonen, til tross for at han var kjent med at loftsetasjen ikke kunne leies ut lovlig.

Lagmannsretten tok først stilling til om det forelå en mangel ved eiendommen, basert på opplysningene som kjøperne mottok fra selgeren om eiendommen. Selv om eiendommen ble solgt med et «som den er»-forbehold, måtte selgerens plikt til å gi fullstendige og korrekte opplysninger være streng. Etter en samlet vurdering av salgsmaterialet og informasjonen gitt til kjøperne om boligen, konkluderte lagmannsretten med følgende:

«Etter en samlet vurdering av den informasjonen selger mottok ved å lese prospektet finner lagmannsretten at opplysningsplikten til selger ikke er oppfylt i dette tilfellet, og at det foreligger en mangel ved eiendommen. I opplysningene som ble gitt i salgsannonsen, i salgsprospektet og i taksten ble eiendommen markedsført med en utleiemulighet i loftsetasjen. Dette var også illustrert med flere fotografier. Denne informasjonen ble gitt på en tydelig og klar måte. Lagmannsretten finner at denne informasjonen ble særlig fremhevet som et pluss ved boligen. Lagmannsretten finner det da ikke tilstrekkelig at megler i en kort enkel passus på side 29 i prospektet opplyste noe annet. Dette er ikke tilstrekkelig til å konkludere med at opplysningen er formidlet klart og utvetydig.»

Lagmannsretten fant det videre sannsynliggjort at megleren ikke hadde gitt korrekte opplysninger om loftsetasjen, til tross for at han hadde kunnskap om at den ikke kunne leies ut lovlig. På bakgrunn av meglerens informasjon til kjøperne hadde den motstridende informasjonen i salgsmaterialet ikke blitt rettet opp på en tydelig måte. Når megleren satt med den korrekte informasjonen, skulle han ha gitt kjøperne «klar og utvetydig beskjed om dette».

Med dette konkluderte lagmannsretten at det var gitt uriktige opplysninger om boligen, og at den uriktige informasjonen ikke var rettet av selgeren på en adekvat måte. Kjøperne hadde heller ikke lagt inn bud på eiendommen dersom de hadde vært kjent med at loftsetasjen ikke kunne benyttes til utleie. De uriktige opplysningene hadde følgelig også innvirket på avtalen. Les mer om advokathjelp i husleiesaker.

Kjøperne hadde krevd prisavslag. Lagmannsretten fant at prisavslaget måtte fastsettes tilsvarende utbedringskostnadene, som ble beregnet til ca. kr 775 000 for å få loftsetasjen godkjent til beboelse og utleie.