Dersom du har et problem som angår det offentlige, så er det ikke sikkert at du har behov for advokathjelp. Kanskje holder det med en telefon til vedkommende forvaltningsorgan?

Forvaltningsloven § 11 fastslår nemlig en alminnelig veiledningsplikt for forvaltningen. Regelen gjelder all forvaltningsvirksomhet. Formålet med veiledningen er å gi partene og andre interesserte adgang til å ivareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Forvaltningsorganet skal av eget tiltak vurdere partens behov for veiledning. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkeltes forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.

Det er bare «innen for sitt område» forvaltningsorganene ifølge § 11 har veiledningsplikt. Men skulle noen henvende seg til feil organ, skal forvaltningsorganet som mottar henvendelsen om mulig vise vedkommende til riktig instans. Dersom en henvendelse til et forvaltningsorgan skulle inneholde feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal forvaltningsorganet om nødvendig gi beskjed om dette.

Forvaltningsloven § 27 pålegger forvaltningen en særlig veiledningsplikt i forbindelse med underretning om forvaltningsvedtak. Det skal gis opplysninger om klageregler mv. I underretningen skal det, når forholdene gir grunn til det, opplyses om adgangen til å søke om fritt rettsråd, forvaltningens veiledningsplikt etter lovens § 11 og adgangen til å bli tilkjent saksomkostninger etter forvaltnings­loven § 36.