Bakgrunn for reglene om dekning av advokatutgifter ved søknad om pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling eller forsinket diagnose eller liknende, vil du kunne ha krav på pasientskadeerstatning fra det offentlige v/Norsk pasientskadeerstatning, dersom pasientskaden kan spores tilbake til en «svikt» i behandlingen. Saksbehandlingen har i praksis to trinn: En søknadsrunde, og en utmålingsrunde for de søknadene som ble innvilget. Ca. 1 av 3 blir tilkjent pasientskadeerstatning, men det er selvsagt mange som aldri søker fordi de ikke kjenner til ordningen. Norsk pasientskadeerstatning har søknadsskjema som kan lastet ned på deres websted.

Dekning av advokatutgifter ved søknadsprosessen

Norsk pasientskadeerstatning søker å opplyse saken tilstrekkelig på egenhånd ved å innhente journaler og uttalelser fra relevante behandlingssteder. Dette har medført at NPE som hovedregel ikke vil dekke utgiftene til advokat, da de ikke syntes nødvendige for å fremme kravet. En har heller ikke krav på fri rettshjelp i slike saker. Det er selvsagt en fordel å bruke en advokat ved søknadsprosessen, men NPE anser det altså ikke som dekningsmessig. I noen tilfelle kan en likevel få dekket advokatutgiftene av NPE allerede ved søknadsprosessen. Denne praksisen syntes å gå på hvorvidt det allerede ved skademeldingen er nokså klart at det er snakk om «svikt» i behandlingen, og på om det er forståelig av andre grunner at pasienten har behov for advokat for å hevde sine (mulige) rettigheter – for eksempel ved språkvansker el.

Fri advokat ved utmåling av erstatning etter pasientskade

I utmålingsrunden derimot, vil man ha krav på gratis advokatbistand. Det er fast praksis for at Norsk pasientskadeerstatning dekker advokatutgiftene dersom de har kommet til at det foreligger svikt i behandlingen. Utmåling av erstatning etter personskade er såpass komplekst at det åpenbart er nødvendig med bistand av en personskadeadvokat som jo har innsikt i erstatning. NPE vil i første rekke komme med et tilbud som for mange kan virke «fristende» å signere og returnere, men det er sterkt tilrådelig å ta kontakt med en advokat for en helt gratis vurdering. Erfaringsmessig er disse tilbudene langt under normen. Benytt skjemaet i margen så vil du bli kontaktet av en advokat med kompetanse innen erstatning etter pasientskade.