Begrunnelsen for ordningen med fri rettshjelp

Det er som kjent et enormt rettshjelpsbehov i samfunnet. I en undersøkelse foretatt i Oslo allerede på 70-tallet fant man at hver husstand i snitt hadde 2,5 rettigheter som de ikke hadde hevdet, f.eks i forhold til trygd og husleie. Undersøkelsen ble foretatt blant ressurssvake, som åpenbart er det som har høyest terskel for å oppsøke advokat for rettshjelp.

Et praktisk eksempel er at Kontoret for voldsoffererstatning regner med at 90% av de som har krav på erstatning aldri krever det, selv om de har krav på fri rettshjelp og ofte også bistandsadvokat. Politikerne har opprettet ordningen med fri rettshjelp slik at ressurssvake skal få gratis advokathjelp til å hevde sine rettigheter. En kan nå kontakte en hvilken som helst advokat og spørre om han kan hjelpe, og om salæret vil bli dekket etter lov om fri rettshjelp.

Rett på fri rettshjelp

Om en har krav på fri rettshjelp avhenger av hva saken handler om, og også hvor høy inntekt og formue man har. I noen sakstyper vil en ha krav på fri rettshjelp helt uavhengig av inntekt og formue.

Inntektsgrense for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for de sakene som er avhengig av lav nok inntekt (behovsprøving) er for tiden kroner 320 000 per år. For samboere er grensen en samlet årlig inntekt på kroner 490 000. I tillegg er det en formuesgrense som for tiden er på kroner 100 000.

I hva slags saker har en krav på fri rettshjelp?

Lov om fri rettshjelp skiller mellom rettshjelp i form av fri juridisk rådgivning (fritt rettsråd) og rettshjelp i form av fri sakførse, hvorav sistnevnte er det det man har behov for om man trenger å føre en sak for domstolene eller særdomstolene.

Fritt rettsråd innvilges uavhengig av inntekt i følgende saker

1. I visse utlendingssaker.
2. I visse barnevernssaker.
3. For de som krever erstatning for urettmessig straffeforfølging. Gjelder for eksempel der man har blitt varetektsfengslet og det var urettmessig.
4. Til voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen. Gjelder altså ikke dersom man krever erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning eller et forsikringsselskap. Se og artikkelen om bistandsadvokat og voldsoffererstatning.
5. For vernepliktige i saker som nevnt under (I saker der man vanligvis krever inntekt under en viss inntektsgrense for å få fri rettshjelp, se under).
6. For de som har vært utsatt for voldtekt og andre sedelighetssaker som gir grunnlag for oppnevning av bistandsadvokat. Da har de krav på fri advokatbistand for å få hjelp til å vurdere om forholdet skal anmeldes.
7. For den som har blitt utsatt for tvangsekteskap eller forsøk.

Fri sakførsel innvilges uavhengig av inntekt i følgende saker

1. Til voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen. Gjelder altså ikke dersom man krever erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning eller et forsikringsselskap.
2. For vernepliktige, dersom saken dreier seg om en av de sakstypene som er nevnt ovenfor under overskriften “Fritt rettsråd kun dersom man har inntekt under en bestemt inntektsgrense”.
3. For den som har blitt utsatt for tvangsekteskap eller forsøk.
4. For vernepliktige i militærnektersaker.
5. For saker om overprøving av tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren. For eksempel tvangsinnleggelse av rusmisbrukere.
6. Der sivilombudsmannen har anbefalt rettssak.
7. I visse utlendingssaker.
8. For den som er umyndiggjort eller begjærer vergemål opphevet.
9. I visse saker om barnerett.

Fritt rettsråd innvilges dersom du har inntekt og formue under formue- og inntektsgrensen i følgende saker

1. I saker etter ekteskapsloven og noen skiftesaker, samt noen barnesaker.
2. I saker etter husstandsfellesskapsloven. Husstandsfellesskapsloven handler om retten til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører.
3. Den som er skadet samt etterlatte kan få fri rettshjelp i erstatningssak for personskade eller tap av forsørger. For eksempel kan en få fri advokathjelp i sak om erstatning etter trafikkskade eller yrkesskade.
4. For leietaker i visse husleiesaker.
5. For arbeidstaker når det gjelder avskjed/oppsigelse eller ved krav om erstatning i forbindelse med avskjed/oppsigelse.
6. For de som krever voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Gjelder både selve søknaden samt i klage.

Fri sakførsel innvilges dersom du har inntekt og formue under formue- og inntektsgrensen i følgende saker

1. I saker etter ekteskapsloven og noen skiftesaker, samt noen barnesaker.
2. I saker etter husstandsfellesskapsloven. Husstandsfellesskapsloven handler om retten til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører.
3. Den som er skadet samt etterlatte kan få fri rettshjelp i erstatningssak for personskade eller tap av forsørger. For eksempel kan en få fri advokathjelp i sak om erstatning etter trafikkskade eller yrkesskade.
4. For leietaker i visse husleiesaker.
5. For arbeidstaker når det gjelder avskjed/oppsigelse eller ved krav om erstatning i forbindelse med avskjed/oppsigelse.
6. I ankesaker til trygderetten.

Listen er tatt fra personskadeportalen.no sin artikkel om fri rettshjelp.

Unntaksregler: Skjønnsmessig adgang til å få fri rettshjelp i særlige tilfeller selv om vilkårene ellers ikke er oppfylt

Lov om fri rettshjelp åpner flere steder for at det i særlige tilfelle kan innvilges fri rettshjelp selv om inntekt og formue er for høy, eller sakstypene ikke ubetinget gir rett til fritt rettsråd eller fri sakførsel.

Egenandel ved fri rettshjelp

Det skal som hovedregel betales egenandel for både fritt rettsråd og fri sakførsel. Egenandelen er 1 time salær etter fri rettshjelpssats. Dersom en har innkekt under kroner 100 000 slipper en unna egenandelen og får altså gratis advokat i sin reneste form. Dersom du fortsatt har spørsmål vedrørende fri rettshjelp kan du ta kontakt i skjemaet i høyre marg, så får du tilbakemelding i løpet av et par virkedager.