Begrunnelse for at det offentlige skal dekke advokatutgiftene dersom det opprinnelige vedtaket bli omgjort

Det er i få tilfelle en har ubetinget rett på gratis advokat dersom man vil klage på et vedtak fra det offentlige. I en del tilfelle kan en ha krav på fri rettshjelp, men det gjelder bare i de sakstypene som er uttømmende opplistet i lov om fri rettshjelp. Dersom en benytter advokat for å få et vedtak endret, og klarer det, ville det derfor syntes urimelig om en likevel sitter igjen med advokatutgiftene. Advokatutgiftene ble jo således en direkte følge av det offentliges «feilaktige» vedtak. Sammenlikn med en rettssak, hvor den tapende part som hovedregel på dekke motpartens advokatutgifter.

Forvaltningsloven § 36 – fri advokat dersom vedtaket blir endret til gunst for parten

Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 36 at der et vedtak er endret til gunst, vil parten få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Dette gjelder typisk advokatutgifter. Et eksempel kan være at Per klager over et vedtak fra NAV. Via sin advokat klager han til høyere instans, som endrer vedtaket til gunst for Per. Forvaltningen blir og pålagt å dekke salæret til Pers advokat. Per fikk altså «gratis advokat».

Ingen ubetinget rett til gratis advokat – momenter og risiko

Merk likevel at det skal være snakk om kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Det kan være at vedtaket er så åpenbart feil, at en enkel notis til vedkommende organ ville være nok til at de omgjorde det åpenbart feilaktige vedtaket. Det kan da syntes unødvendig med advokatbistand. Relevante momenter vil være feilens art og vanskelighetsgrad, og om det etter en helhetsvurdering var forståelig at parten kontaktet advokat. En løper altså en risiko, ikke bare ved at det er usikkert hvorvidt vedtaket vil bli endret til gunst, men også for om det offentlige anser advokatutgiftene som nødvendige.

Utdrag fra forvaltningsloven § 36 første ledd om sakskostnader

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.

Se hele hos Lovdata.

Les om fri rettshjelp ved klage til NAV her