I dommen inntatt i Rt. 2006 s. 1076 oppdaget kjøperen fuktskader i en sokkelleilighet fire år etter at den ble oppført. Da saken ble fremstilt for Høyesterett, var spørsmålet om kjøperen hadde krav på prisavslag eller erstatning etter avhendingsloven. I spørsmålet ligger det flere underspørsmål om hvorvidt det foreligger en mangel, om det er reklamert i tide samt hvorvidt selgeren hadde rett til utbedring. Innboforsikringen vil gi dekke mesteparten av advokatutgiftene dersom du reklamerer over fuktskade ved kjøp av bolig.

I avgjørelsen ble kjøperen tilkjent prisavslag. Summen svarte til omkostningene i forbindelse med utbedringsarbeidet vedkommende måtte ta på seg som følge av fuktskadene.

I spørsmålet om hvorvidt det foreligger en mangel, kommer Høyesterett frem til at fukten utvilsomt er «av en slik karakter at den måtte utbedres», jf. avgjørelsens avsnitt 51. Dermed konkluderes det at det foreligger en mangel ved leiligheten etter avhendingslovens regler i §§ 3-1 og 3-2. Det uttales videre i avgjørelsen at leiligheten derfor ikke var «i samsvar med de kvalitetskrav som ble stilt i byggeforskriften». Utgangspunktet er dermed at kjøperen kunne gjøre mangelskravene gjeldende. Imidlertid fordrer det at han har reklamert i tide.

Spørsmålet i vurderingen av hvorvidt det foreligger tilstrekkelig reklamasjon, er om brevene kjøper sendte til selger tilfredsstiller kravene loven oppstiller. Høyesterett uttaler at innholdet i brevene tilfredsstiller lovens krav til angivelse av mangelen. Det andre brevet kjøperen sendte i medhold av sin advokat hadde ordet «reklamasjoner» i overskriften. Høyesterett uttaler i avsnitt 62 at brevene sett i sammenheng «tilfredsstiller etter mitt syn klart kravene til reklamasjon i avhendingslovens § 4-19 første ledd».

Det neste spørsmålet retten tar stilling til, er selgerens rett til utbedring. Det rettslige grunnlaget for vurderingen er avhendingsloven § 4-10. Det fremgår ingen frist for fremsettelse av tilbud om retting uttrykkelig av loven. Imidlertid uttaler Høyesterett at «det ligger et tidsmoment innbygget i vilkåret om at retting må skje uten urimelig ulempe for kjøperen, jf. også bestemmelsen i § 4-10 tredje ledd om at selve rettingen skal skje innen rimelig tid etter at reklamasjonen er gjort gjeldende», jf. 70. Sammenholdt med faktum i den konkrete saken kom Høyesterett frem til at selgeren ikke hadde fremsatt tilbud som tilfredsstiller lovens krav.

Det siste spørsmålet er om kjøperen har krav på prisavslag. Det rettslige grunnlaget er avhendingsloven § 4-12. Det er uttalt i rettspraksis at prisavslaget skal fastsettes til utbedringskostnadene, med mindre det godtgjøres at mangelen har ført til verdireduksjon som klart atskiller seg fra kostnadene ved utbedring. I den foreliggende saken hadde kjøperen brukt nærmere 200 000 kr på utbedringer. Høyesterett kom frem til at disse kostnadene skulle dekkes av selger.