Når foreligger det en mangel etter håndverktjenestelova § 5?

  1. Mangelfullytelse

Hva som skal til for at en håndverktjeneste er mangelfull reguleres etter håndverktjenestelova § 17. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom det resultatet som blir levert ikke samsvarer med §§5, 6 og 9 (3) eller det som ellers er avtalt. Videre må avviket ikke skyldes forhold på forbrukers side. I det følgende vil det gjøres rede for når det foreligger en mangel etter hvtjl § 5.  Dersom du har mottatt mangelfulle håndverkertjenester så vil du ha gratis advokathjelp til å klage på håndverkeren via rettshjelpdekningen i din innboforsikring.

  1. Mangler etter hvtjl § 5

2.1 Første ledd

Etter hvtjl § 5 første ledd foreligger det en mangel dersom ikke tjenesten er ytt «fagmessig» eller på en måte som «ivaretar forbrukeres interesser med tilbørlig omsorg.

At tjenesten må være «fagmessig» forstås som at arbeidet må utføres tilsvarende som en annen fagperson på området ville gjort. Hva som vil være fagmessig vil variere på de ulike områdene og ut ifra kontraktens art. Det må dermed gjøres en vurdering av hvordan tilsvarende arbeid ville blitt utført av andre erfarne fagpersoner på området. Bestemmelsen viser til prinsippet i kontraktsrett om at kjøper har krav på «alminnelig god vare». Prinsippet bygger på at det normalt ikke kan forvente en helt perfekt vare, men likevel ikke slik at varen er mindreverdig. Se rt-1998-774 Videospillerdommen som gir en nærmere redegjørelse av kravet om «alminnelig god vare».

«Etter disse rettskilder hadde Føreland med den pris han betalte, krav på alminnelig god vare, og det foreligger en mangel hvis videospilleren ikke oppfylte dette kravet. Spørsmålet er derfor om kravet til alminnelig god vare innebærer at IR-mottakeren skulle være funksjonsdyktig vel tre og et halvt år etter leveringen av videospilleren. Avgjørende for så vidt er hvilken holdbarhet Føreland hadde grunn til å forvente. Man kan også se dette som et spørsmål om Føreland har skjellig eller rimelig grunn til å besvære seg over den svikten i IR-mottakeren som viste seg», jf rt-1998-774 Videospillerdommen.

Videre foreligger det også en mangel dersom tjenesten ikke er utført på en måte som «ivaretar forbrukeres interesser med tilbørlig omsorg». Dette viser til det grunnleggende prinsippet i kontraktsretten om lojalitetsplikt. Kontraktspartene har en plikt til å opptre lojalitet overfor hverandre slik at partenes interesser i størst grad blir ivaretatt. Hvilke forpliktelser tjenesteyter har etter dette vil dermed variere ut ifra kontraktens og ytelsens art. Det oppstilles strengere krav til tjenesteyter der han var klar over at forbrukeren hadde særskilte interesser. Dersom ytelsen ikke samsvarer med de interesser som forbruker har, foreligger det et brudd på lojalitetsplikten og en mangel.

2.2 Andre ledd

Videre har forbruker krav på at arbeidet utføres med materialer med «vanlig god kvalitet», jf bestemmelsen annet ledd. Bestemmelsen viser til at det må gjøres en vurdering av tilsvarende arbeid på området og de materialer dette blir utført med. Dersom materialet som blir benyttet til utføringen av arbeidet avviker fra det som er bransjesikk på området foreligger det en mangel. Også denne vurderingen kan kobles opp til prinsippet i kontraktsretten om «alminnelig god vare».