Det følger av rettshjelploven at den som leier bolig og får oppsigelse av husleieavtalen etter husleieloven eller blir forsøkt kastet ut av huseier, vil ha krav på gratis advokathjelp til å bestride gyldigheten av oppsigelsen.

Fylkesmannen dekker kun gratis advokatbistand i saker om oppsigelse av husleiekontrakt dersom du fylles vilkårene i forhold til inntekt og formue. Per 2022 er inntektsgrensen 320 000 for enslige og 490 000 kombinert for de som lever i et samboerforhold.

Advokatbistanden dekkes altså kun ved oppsigelse av bolig som man bor i, og den dekker ikke krangling om husleiepenger, med mindre dette er anført som årsaken til oppsigelse eller utkastelse.

Les mer om ordningen med fri rettshjelp.