Hvis du er utsatt for personskade i form av trafikkskade, yrkesskade, vold eller pasientskade vil du i mange tilfelle ha krav på gratis advokatbistand. Det finnes flere relevante ordninger for gratis eller delvis kostnadsfri advokatbistand i personskadesaker.

Forsikringsselskapet dekker advokatutgifter

I saker om trafikkskade dekkes advokatutgifter av ansvarlig forsikringsselskap. Det samme gjelder ved yrkesskade. Det er kun rimelige og nødvendige advokatutgifter som dekkes.

Fri rettshjelp i personskadesaker

Etter ordningen med fri rettshjelp dekkes saker om personskade dersom skadelidte har lav inntekt og formue. Den som søker om pasientskadeerstatning kan i noen tilfelle få dekket advokatutgifter i søknadsrunden. Dersom man får vedtak om at en har fått innvilget pasientskadeerstatning, vil advokatutgiftene være gratis ved bistand til å utmåle erstatningen fra NPE.

Den som er utsatt for alvorlige straffbare forhold som f.eks voldtekt eller familievold, vil ha krav på gratis advokathjelp til å diskutere en evt. anmeldelse til politiet med en advokat.

Dersom vedkommende ønsker å anmelde, vil hun ha krav på gratis bistandsadvokat i hele den videre prosessen.

Også i tilfelle av voldssaker der det ikke er grunnlag for bistandsadvokat finnes det flere rettshjelpsordninger, for eksempel fri rettshjelp til å sende søknad om voldsoffererstatning. I saker hvor man får medhold fra Kontoret for voldsoffererstatning, dekkes advokatutgiftene direkte fra KFV som en erstatningspost som skadelidte har pådratt seg som følge av personskaden.

Skadelidte har også fri rettshjelp i søksmål direkte mot gjerningspersonen. Denne er ikke behovsprøvet opp mot inntekt og formue, slik at dette har alle fri rettshjelp til uavhengig av inntekt og formue. Det er heller ikke egenandel på dette. Følge lenken for å finne våre advokater i Oslo som bistår i erstatningssaker over hele landet.